favicone

PETIT CULTURAL

BADALONA

Col·legi Cultural SL

Tota la informació i contingut gràfic de les pàgines culturalbadalona.com són propietat del Col·legi Cultural SL, amb domicili social a Badalona, ​​Pl. Barberà, 13, 08911 Badalona, ​​NIF B60518578, que es reserva els drets d’explotació.

Queda prohibida la reproducció, retransmissió, còpia, cessió total o parcial de la informació continguda en qualsevol que en sigui la finalitat, sense expressa autorització del Col·legi Cultural.

Política de privadesa

Col·legi Cultual SL informa els usuaris que respecta la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, la privadesa dels usuaris i el secret i seguretat de les dades personals, adoptant per això les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, malament ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i riscos a què estan exposats.

Col·legi Cultural SL tractarà les dades de conformitat amb els principis de qualitat exigits per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades (LOPD), de forma confidencial i amb les mesures de seguretat exigides pel Reial decret llei 5/2018, del 27 de juliol, de mesures urgents per l’adaptació del dret espanyol a la normativa de la Unió Europea en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Les dades de caràcter personal que es facilitin a la web seran registrades en un fitxer de Col·legi Cultural SL, amb la finalitat de dur a terme la prestació dels serveis oferts, així com per enviar per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic, ofertades de productes i serveis personalitzats, millorar la relació comercial i gestionar les peticions fetes pels nostres clients.

El simple fet d’enviar per part d’un les vostres dades de caràcter personal a Col·legi Cultural suposarà el consentiment per a la seva incorporació al fitxer i el seu tractament. L’usuari podrà revocar el consentiment prestat, sense que tingui efectes retroactius, i exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se mitjançant carta adjuntant el seu DNI o un altre document identificatiu a Col·legi Cultural SL, Pl. Barberá, 13 08911, Badalona.

Col·legi Cultural SL informa que per permetre que els usuaris puguin accedir a alguns dels serveis de la web, es fa necessari procedir a la recollida de dades de caràcter personal.

La Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (d’ara endavant LOPD) estableix l’obligació per al responsable del fitxer d’adoptar les mesures d’índole tècnica i organitzatives que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposats.

D’acord amb allò que estableix la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (d’ara endavant LOPD) i la resta de legislació aplicable, Col·legi Cultural procedeix a la creació d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, on es recolliran aquelles dades que siguin necessàries per permetre l’accés a alguns dels serveis del portal i realitzar promocions comercials de serveis i productes de Col·legi Cultural.

Col·legi Cultural garanteix l’adopció de les mesures oportunes per assegurar el tractament confidencial d’aquestes dades, les quals podran ser consultades, modificades o cancel·lades pel seu titular dirigint-se per escrit a l’empresa a l’adreça descrita anteriorment.

L’accés i/o ús d’aquest web atribueix la condició d’USUARI, que accepta les condicions d’accés i ús d’aquest lloc web, que es regeixen per la legalitat vigent i pel principi de bona fe.

L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús de l’àrea clients, comprometent-se a fer un bon ús de la web i aportar informació veraç i lícita, no permetent conductes que vagin contra la llei, els drets o els interessos de tercers.

L’usuari garanteix que les dades personals facilitades a Col·legi Cultural SL són veraces i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació perquè, en tot moment responguin a la seva situació actual. Si teniu qualsevol dubte o comentari sobre la manera com Col·legi Cultural utilitza les dades dels seus usuaris, escriviu-nos a (i.alcoceba@culturalbadalona.com).

Ús dels serveis

L’ús per part dels usuaris dels serveis inclosos al lloc, es realitzarà sempre en els termes i condicions previstes a aquest efecte. Els usuaris es comprometen a fer servir aquests serveis no atemptant contra les normes d’ús i convivència a Internet, per exemple, a través de l’enviament de correu no sol·licitat o mitjançant comportaments o actituds que suposin molèsties, dany o perjudici per als usuaris.

Protecció de dades personals

Les dades personals sol·licitades per a la prestació dels nostres serveis s’inclouen en fitxers sotmesos al que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades 15/1999 (LOPD) i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual es aprova el reglament de desenvolupament de la mateixa (LOPD).

La recollida i tractament d’aquestes dades es duen a terme per Col·legi Cultural SL, i tenen per finalitat la gestió, prestació, ampliació i millora dels serveis sol·licitats a cada moment per l’usuari, el seguiment de consultes, participació en processos de selecció de personal, comunicacions electròniques i/o la confecció d’estadístiques.

Els serveis prestats per Col·legi Cultural SL estan dirigits a majors de 14 anys. En el supòsit excepcional que es desenvolupés algun servei dirigit específicament a menors d’aquesta edat, Col·legi Cultural SL sol·licitarà la conformitat dels pares o tutors per a la recollida de les dades personals o, si escau, per al tractament dels mateixos.

Col·legi Cultural SL es compromet a complir la seva obligació de secret respecte a les dades de caràcter personal subministrades i al deure de tractar-les amb confidencialitat i reserva, d’acord amb la legislació vigent. A aquests efectes, adoptarà les mesures necessàries per evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat.

Així mateix, se us informa que, si voleu, podeu exercir els drets previstos a l’art. 5 de la LOPD mitjançant indicant el seu nom complet, el servei de Col·legi Cultural SL en què consta subscrit i el dret d’Accés, Rectificació, Cancel·lació o Oposició que sobre les seves dades personals desitja exercitar enviant un correu a i.alcoceba@culturalbadalona.com .